#WSZYSTKIEBOSKIE CYKL


#wszystkieboskie
Kim jestem? Kim jesteś? Jaka jestem…jesteś?

Przyglądam i przeglądam się w sobie patrząc w twoje odbicie. Wiele nas łączy ?Czy aż tak bardzo się różnimy?

Wstaję, piję kawę albo szklankę wody…grzanka z serem na śniadanie albo jego brak, praca, szkoła , obowiązki i codzienne wybory, które skutkują większymi lub mniejszymi konsekwencjami, krótszymi lub dłuższymi.

Marzę, wybieram, winię się…winisz mnie, oceniasz, odsuwasz, odsuwam…siebie

Tak bym chciała abyś była przy mnie, byś wsparła swoim słowem, gestem…tak często siebie nie lubię.

Takie jesteśmy zwyczajnie boskie, codzienne, szare z masą wyrzutów lub zarzutów, z którymi zderzamy się co dnia.

Wszystkie, każda z inny  grzechem – twoim lub swoim.

Wszystkie my - boskie…i ty i ja…
            

#wszystkie boskie

Otwarty cykl prac wykonanych w technice mieszanej (kolaż, haft), którego głównym tematem jest kobieta i problemy, z którymi zderza się we współczesnym świecie.

Pierwsze ilustracje z tego cyklu powstały pod wpływem warsztatów dla kobiet-młodych matek powracających na rynek pracy, i ich tematyka była głównie związana z kobietą w roli matki. Ale od tamtego czasu minęły dwa lata i świat, nasz kraj zaczął się zmieniać. Kobiety wyszły na ulice w proteście przeciwko ograniczaniu ich praw. Dlatego też i tematyka cyklu rozszerzyła się o inne aspekty.

Nietolerancja, ostracyzm, wpędzanie w poczucie winy to tylko kilka z kwestii jakimi zajęła się artystka.

Kolaże nawiązują do sakralnych przedstawień Maryi, najważniejszego obrazu kobiecości w kościele, ale przedstawione problemy są  namacalne, czasem szare, niektórym wydawać  by się mogło błahe.

Ascetyczność formy-ograniczona ilość  elementów, barwna plama kolorystyczna wybijająca na pierwszy plan postacie, symboliczne ujmowanie tematu to cechy charakterystyczne tych prac.

Do ilustracji gdzie postacie kobiet nie mają twarzy ,tak, że każda z nas może się w nich przejrzeć jak w lustrze,  dołączyły boskie z twarzą, czyli kobiety, które aktywnie włączają się w walkę o prawa kobiet (między innymi : Maria Peszek, Monika  Brodka).

Wszystkie prace z cyklu >>>

 #alldivine


Who am I? Who are you? What am I ... what are you like?
Looking on and looking at myself in your reflection. We have a lot in common? Or are we so different?
I get up, have some coffee or a glass of water ... a toast with cheese for breakfast or the lack of it. Work, school, responsibilities and everyday decisions which result in bigger or smaller consequences, shorter or longer ones too.
I dream, make choices, blame myself ... you blame me, judge me, and you retreat. I retreat ... myself.
I just wish you were here for me; to support with your words, gestures ... so often I do not like myself.
We are so simply divine, casual, gray with a multitude of grudges or accusations with which we struggle each day.
Every woman, each with a different sin – yours or hers.
All of us – divine ... both you and me ...
#alldivine

An open cycle of works created with mixed media techniques (collage, embroidery). The main theme are women and problems with which they struggle in the modern world.
First series of illustrations for this cycle have been created under the influence of workshops for women – young mothers who were getting back into the job market, the theme was mainly related to women and their role as mothers. Two years have passed since then and the world, our country, has begun to change. Women started protesting on the streets against limiting their laws. That is why the theme of the cycle has extended to other aspects.
Intolerance, ostracism, making people feel guilt – these are just a few problems which are dealt with by the artist.
The collages refer to sacred representations of Mary which is the most important image of femininity in church but the presented problems are tangible, sometimes gray, some may think – trivial.
Asceticism of form: a limited number of elements, a vivid splash of colour bringing the characters to the foreground, formulating the theme symbolically – these are the works’ characteristics.
Illustrations where female figures do not have faces are accompanied by divines with faces – women who actively join in the fight for women’s rights (mainly: Maria Peszek, Monika Brodka).