EXODUS - CYKL/OPIS


EXODUSŚwiat w swojej doskonałości jest niedopowiedziany. Pomimo, iż widzimy krawędzie przedmiotów, pomimo, iż znamy nasze kresy i przepaście je oddzielające nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że są tym czym są. Bo to spojrzenie bywa bardzo subiektywne. To samo niebo nad nami dla nas niebieskie, dla zwierząt może mieć kolor purpury. A przecież patrzymy na to samo, choć nie tymi samymi oczami, lub nie przez to samo narzędzie.
Czy możemy zobaczyć więcej? Czy możemy zobaczyć inaczej? Jednocześnie nie zakrywając , nie przesłaniając ujrzeć coś jeszcze?
Exodus to cykl ilustracji opartych na fotografiach mody gdzie w geście ciała, w kolorze, w fakturze materiału albo we wszystkim naraz artystka  dostrzegła postacie ze świata zwierząt. Posługując się tradycyjną techniką hafciarską, wydobyła je na powierzchnię jednocześnie nie zakrywając zdjęć  do końca . Przez ten zabieg możemy obserwować zarówno tło, które stało się inspiracją, jak i efekt końcowy - zwierzę, które odzwierciedla.
Jest to szczególny exodus ponieważ jest wyjściem nie „z” ale „do” siebie, w głąb siebie, w poszukiwaniu bądź swojego totemicznego zwierzęcia, bądź wcześniejszego wcielanie z procesu reinkarnacji.
Efekt dwoistości ilustracji został wzmocniony dodatkowym światłem, które ślizga się po nitkach jak po światłowodach wydobywając wzory na pierwszy plan.
Każdy może zobaczyć ten cykl jak zechce, poprzez narzędzia jakie posiada lub jakie używa do patrzenia…


EXODUSThe world is irresponsible in its perfection. Even though we can see the edges of objects, even though we know our limits and vast gaps separating them, we cannot clearly state that they are what they are as this point of view may be subjective. The same sky above is blue for us, however, for animals it may be violet. We are looking at the same thing yet not by the same eyes or the same tools.
Can we see more? Can we see differently? Simultaneously, without covering, without hiding, notice something else?
Exodus is a cycle of illustrations based on fashion photographs in which the artist has noticed characters from the animal world hidden in body gestures, colours, fabric textures or in everything at the same time. Using a traditional embroidery technique she has brought them on the surface without simultaneously covering the entire photographs. This method has allowed us to observe the background, which became the inspiration, as well as the final effect – the depicted animal.
It is an exceptional exodus as it is not the way ‘out’ but ‘into’ oneself, deeply into yourself, towards your totemic animal or towards your previous incarnation from the process of reincarnation.
The effect of dichotomy has been intensified by additional lighting which slides on threads as they were optical fibres bringing patterns to the foreground.
Everyone who desires can see the cycle – by tools they posses or use to see...